ගෝල්ෆේස් ඉදිරිපිට පිහිටි One Galleface ආයතනයේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් මාස්ක් නොමැති බව පවසමින් තරුණයින් පිරිසකට පහර දී තිබෙනවා.

පසුව අරගලයට පැමිණ සිටි තරුණයින් පිරිසක් එය දැක ඒ පිළිබඳ විමසීමට One Galleface ආයතනයට ඇතුල්වීමට උත්සහ කිරීමේදී එහි දොරටු වසා දමා ඇති බවද වාර්තා වේ.

අනතුරුව අරගලයෙ තරුණයින් විසින් පහරකෑමට ලක් වූ තරුණයින්ට අරගල භූමියේ පිහිටුවා ඇති වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයෙන් ප්‍රතිකාර කර තිබෙනවා.

අරගලයේ සිටින තරුණයින් චෝදනා කරන්නේ වරද කුමක් වුවත් පහරදීමට එම ආරක්ෂක අංශයට ඇති අයිතිය කුමක්ද යන්නයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *