ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් ඇඹුල අවන්හල් ජාලය මගින් අරඹන ලද අලුත්ම ග්‍රොසරිය ඉකුත් ඉරිදා විවෘත විය.

ඊට නම් තබා ඇත්තේ ‘ගෝ ගෝටා ගෝ’ (GO GOTA GO) යනුවෙනි.

මෙම අවන්හල 240, Clyde Road, Brewickහි පිහිටා තිබේ.

මෙහි හිමිකරුවන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයකු වන චම්පික හේවාමද්දුම මහතායි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *