මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයේ දී විදේශීය යුවළකට වැඩි මිලට දුමිරිය ප්‍රවේශ පත්‍රයක් අලෙවි කළ සැකකරුවකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

රුපියල් 2600 ක ප්‍රවේශපත්‍රය සැකකරු විසින් රුපියල් 7600ට අලෙවි කර ඇති බවද පොලිසිය සඳහන් කරයි.

සැකකරු මෙම ප්‍රවේශ පත්‍රය අලෙවි කරමින් සිටියදී දුම්රිය ස්ථානය ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන පොලීසියට බාර දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *