තවත් කැබිනට් ඇමතිවරුන් පිරිසක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දී දිවුරුම් දෙමින් සිටී.

නිමල් සිරිපාල සිල්වා – වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත – අධ්‍යාපන


කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – සෞඛ්‍ය

විජයදාස රාජපක්ෂ – අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ

හරීන් ප්‍රනාන්දු – සංචාරක හා ඉඩම්


රමේෂ් පතිරණ – වැවිලි කර්මාන්ත


මනුෂ නානායක්කාර – කම්කරු හා විදේශ රැකියා

නලින් රුවන්ජීව ප්‍රනාන්දු – වෙළඳ වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා

ටිරාන් අලස් – මහජන ආරක්ෂක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *