ආරක්ෂක අංශ බලාපොරොත්තු නොවූ පරිදි ජනාධිපති කාර්යාලයට අරගලයේ පිරිසක් සහ භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ පිරිසක් ඇතුල් වීමත් සමග එම ස්ථානයේ නොසන්සුන් තත්වයක් ඇතිව තිබේ.

පොලිස් කැරලි මර්ධන ඒකකය සහ ජල ප්‍රහාරක ද කැඳවා ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published.