ගෝටා ගෝ ගමට කැරලි මර්ධන අංශය පැමිණීමෙන් නොසන්සුන් වෙයි.. විරෝධය මත කැරලි මර්ධනය වහා පිටව යයි..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *