මෙම සති අන්තයේ (සෙනසුරාදා : 06 සහ ඉරිදා : 07) නියමිත විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *