හමුදාව හා පොලිස් ආරක්‍ෂාව කිසිවක් නැතිව ජනතාව මැදිහත් වී ගැටලු නැති ඉන්ධන බෙදන අයි.ඕ.සී. පිරවුම්හලක් ත්‍රිකුණාමලය 5 කණුව ප්‍රදේශයේ පිහිටා තිබේ.

නිසි කළමනාකරණයක් හඳුන්වාදීම මීට හේතුව බව එහි හිමිකරු එච්. එච්. අනුර කීර්ති මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *