අද 2022 ජූනි මස 13න් වන බදාදා.

අද දිනයේ දේශපාලන වශයෙන් විශාල පෙරළියක් සිදු වීමට නියමිත දිනයකි. රැඳී සිටින්න අද දවස පුරාම අපගේ වෙබ් අඩවිය සමග..

දවස උණුසුම් කරන පුවත් ලද සැනින් අප යාවත්කාලීන කරන්නෙමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *