ගෑස් මිල අඩුවීම සිදුවන්නේ ලබන සඳුදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බව ලිටේ්‍රා් ගෑස් සමාගම පවසනවා. එහි සභාපති මුදිත පීරිස් පැවසුවේ ජනතාවට දැනෙන අගයකින් මිල අඩු කරන බවයි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *