රජයේ පාසල් සහ රජයේ අනුමත සියලුම පෞද්ගලික පාසල් ලබන සතියේ පවත්වන්නේ දින තුනක් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.ඒ අනුව සඳුදා,අගහරුවාදා සහ බදාදා පමණක් පාසල් පවත්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *