ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් රට බේරා ගැනීමට දායක වූ අභීත රණවිරුවන් ඇතුළු සියළු පාර්ශව වලට JUST IN NEWS ගෞරවණීය ආචාරය…!!!

#JustinNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *