දිවයින පුරා ගෑස් බෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ රජයෙන් නිකුත් කර ඇති දත්ත වාර්තාව පහතින් දැක්වේ..

රටටම ගෑස් බෙදෙන හැටි…

                           
           

Leave a Reply

Your email address will not be published.