දිවයින පුරා ගෑස් බෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ රජයෙන් නිකුත් කර ඇති දත්ත වාර්තාව පහතින් දැක්වේ..


                           
           

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *