ධාවනයට එක්කරන පෞද්ගලික බස් රථ සදහා පමණක් ඉන්ධන ලබා දීමට කටයුතු කරන බවට ජාතික ගමනා ගමන කොමිසම පවසනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කමාන්ඩර් නිලාන් මිරැන්ඩා මහතා කියා සිටියේ අද සිට අන්තර් පළාත් සියලු බස් රථ සදහා බැස්ටියන් මාවත බස් පර්යන්තයෙන් ඉන්ධන ලබා දීම සිදුකරන බවයි.

එමගින් ඉන්ධන නිකුත් කරන්නේ ධාවනයට එක්කරන බස් රථ සදහා පමණක් බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *