මේවනවිට මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අදික වර්ශාක් ඇදහැලේ මාතර නාදුගල ප්‍රදේශයේ ගස් අතුද මාර්ගය ට කඩාවැටී තිබූ අයුරු.

BUDDIKA (JUST IN REPORTER)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *