නිල්වලා ගග පිටාර ගැලීමෙන් කද්දුව දම්පැල්ල මාර්ගය යටවී ඇතිඅතර කද්දුව මාතර මාර්ගය උතුරු මාලිම්බඩ පාසැල අසලින් යටවීඇත.

BUDDIKA ABESEKARA : JUST IN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *