පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ රථවාහන සඳහා පොලීසියේ ඉන්ධන පිරවුම්හලින් ඉන්ධන ලබාදෙන්නේ පවතින මිල ගණන් අයකරගෙන බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.

මෙසේ පොලිස් ඉන්ධන හලින් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාහනවලට ඉන්ධන ලබාදෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටළු සහගත තත්ත්වයක් තවදුරටත් පවතින බැවින් කථානායක විසින් පොලිස්පති වෙත කරන ලද නියෝගයකට බව ද පොලිස් මූලස්ථානය අවධාරණය කරයි.

#JustinNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *