අරගලයට සහය දක්වමින් තලවකැලේ සිට කොළඹ ගෝල්ෆේස් අරගල භූමිය දක්වා පා ගමනින් ගමන් කරන සසිකුමාර් නැමති දමිළ තරුණයෙක් පිළිබඳ වාර්තා වේ.

මෙම පා ගමන අද දින තලවකැලේ නගරයෙන් ආරම්භ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *