ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඉන්ධන මිල පහල දැමීමට කටයුතු කර තිබේ.

එසේ පහල දමා ඇති ප‍්‍රමාණයන් හා නව ඉන්ධන මිල ගණන් මෙසේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *