🔴 හිටපු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා තම පාක්ෂිකයන්ගේ හානි වු දේපල සොයා බලන්නට දිවයිනේ විවිධ ස්ථාන රැසක සංචාරය කරයි.

මේ සඳහා හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී චානක මහතාද එක් වී සිටියි

KELUM : JUST IN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *