මෙරට ඩොලර් හිගය තවදුරටත් උග්‍ර විය හැකි නිසා අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයනය තවදුරටත් සීමා කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මුදල් අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දී තිබෙනවා.

මහ බැංකුව පෙන්වා දී ඇත්තේ මෙරට විදේශ සංචිතවල වන බලපෑම ඉදිරියේ දී තවදුරටත් පීඩාකාරී වන බවයි.

ඒ හේතුව නිසා මෙම ආනයන සීමා කිරීම් කඩිනමින් ම කළ යුතු බවයි ඔවුන් යෝජනා කර ඇත්තේ.

ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ආනයනය සඳහා ඩොලර් රඳවා ගත යුතු බැවින් අත්‍යවශ්‍ය නොවන සියලු භාණ්ඩ ආනයනය දැඩි ලෙස සීමා කරන ලෙස මෙම දැනුම්දීම මගින් දන්වා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ආනයනය නොකළ යුතු අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ වර්ග ලැයිස්තු තුනක් මුදල් අමාත්‍යාංශයට මහ බැංකු විසින් යවා තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

එම ලැයිස්තුවට අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ වර්ග 2500 වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇතුලත් වන බවයි කියන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *