අත් පා ගැට ගසා දමා තිබූ නාඳුනන පිරිමි පුද්ගලයකුගේ මළ සිරුරක් වත්තල, දික්ඕවිට මුහුදු තීරයෙන් සොයාගෙන ඇතැයි පොලීසිය සඳහන් කරයි. 

මියගොස් ඇති  පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 35-40ත් අතර වයසක පසුවන බව පොලීසිය සඳහන් කළේ ය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *