ගෝල්ෆේස් සිද්ධියට අදාලව ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට පැමිණි ඩෑන් ප්‍රියසාද් නැමැත්තා එම මොහොතේම CID නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.