ජපාන රජයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙත රැකියා අවස්ථා රැසක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

අයදුම්පත ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න

https://drive.google.com/file/d/184guEW0BeIF6PBD8_vhgRxsJkaCaYcJ5/view?usp=drivesdk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *