ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස සමන් ඒකනායක පත් කරනු ලැබ තිබේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇත.සමන් ඒකනායක මීට පෙර අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ලෙස කටයුතු කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *