අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වී නව අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකුටත් අලුත් ආණ්ඩුවකටත් ඉඩ සලසා දෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා සිටින්නේ නම් ඊට තමන් සූදානම් බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

එසේ දැනුම් දීමක් කළහොත් තමන්ට අගමැතිකමෙන් ඉවත් වීමට සිදු වන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

One thought on ““ජනාධිපතිතුමා කිව්වොත්.. ධූරයෙන් යන්න මම සූදානම්..” – අගමැති මහින්ද”

Leave a Reply

Your email address will not be published.