පසුගියදා ජනතාව කුපිත කරමින් කටයුතු කල පුද්ගලයින්ගේ නම් ලැයිසතුව අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නීතීඥ මහත්වරුන් කටයුතු කර තිබේ.

සම්පූර්ණ නම් ලැයිස්තුව මෙසේය;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *