පසුගිය දින ගණනාවක් පුරා දැඩි වෙහෙසක් ගනිමින් අරගල භූමියේ සිට සජීවී වාර්තා ඇතුළු සියළු වාර්තා JUST IN NEWS වෙත සමීප කල,

චතුර ගමගේ, සිදුකල මෙහෙවර වෙනුවෙන් JUST IN NEWS නව (සම) ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක ලෙස උසස් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *