පසුගිය 09 වනදා රටතුල ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්වයක් ඇති වීමට මුල් වූ ගෝල්ෆේස් සිදුවීමට අදාල පරීක්ෂණ වලට කිසිඳු දේශපාලන බලපෑමක් ඇති නොවිය යුතු බවටත්,

යම් දේශපාලකයෙකුගෙන් බලපෑමක් ඇති වුවහොත් වහාම තමා දැනුවත් කල යුතු බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ආරක්ෂක අංශ වලට දන්වා ඇත.

එමෙන්ම ඉතා ස්වාධීනව මෙහි විමර්ශන කටයුතු සිදුවිය යුතු බවත්, සිද්ධි වලට අදාලව ආරක්ෂක අංශ වලට අවශ්‍ය වන පුද්ගලයින් තරාතිරම නොබලා අත් අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කලයුතු බවත් අගමැති දන්වා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *