පොලීසිය හා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ගෝටාගෝගමේ සීරෝ ගේට්ටුව ඉදිරිපිට අරගලකරුවන් ඉවත්කිරීම සඳහා ගොනුකල නඩුව නැවත මසකින් කැදවන ලෙස,

පොලීසිය විසින් අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *