ගම්පහ කෙහෙල්බද්දර ප්‍රදේශයේ දී වෙඩි තැබීමකින් 22 හැවිරිදි තරුණයෙක් මියගොස් ඇත.

දිනපතාම මෙවැනි වෙඩිතැබීම් සහ ඝාතනයන් වාර්තා වන අතර එය රටේ පුද්ගල ආරක්ෂාවට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *