මේ මොහොතේ කොළඹ ආමර් වීදිය වසා දමමින් ජනතාව විරෝධතාවක නිරත වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.