මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශ වලට අඛණ්ඩව ඇද හැලෙන ධාරා නිපාත වර්ෂාවත් ජාතික ජල විදුලිබල පද්ධතියට අයත් මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රී යන ජලාශවල ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට ආසන්නව පවති.

මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රි ජලාශ අද උදෑසන පිටාර මට්ටමට පැමිණිමට අඟල් 18 ක් හා 14 ක් ලෙස ඇති බව එම ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවෝ පවසති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *