2021 වසරේ උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන ලද බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියට පිවිස එම ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකි බවද දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

ප්‍රතිඵල මෙතැනින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *