ඉන්ධන බෙදීම සඳහා භාවිතා කරන ක‍්‍රමය අද පෙරවරුවේ බිඳ වැටුනු බව ඉන්ධන පිරවුම්හල් කිහිපයක් සඳහන් කරති.

ඉන්ධන පිරවුම් හල් අන්තයෙන් එම වෙබ් අඩවියට ඇතුළු වීමේ යම් දෝෂයක් පෙන්නුම් කල බවද ඔවුන් කියා සිටිති.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට එය යථා තත්වයට පත්ව ඇති අතර දැන් ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සිදු කරමින් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *