තමිල්නාඩුවේ තේ පෙට්ටිකඩ හිමියෙක් ලංකාවට ආධාර කිරීම සදහා මුදල් එකතු කිරීමෙට කටයුතු කොට ඇත.

සිය පෙට්ටිකඩෙන් තේ බී යන පුද්ගලයන්ට ලංකාවට ආධාර කරන ලෙස දැනුම් දීමටත්, ඒ සදහා කඩය ඉදිරිපිට පෙට්ටියක් තැබීමටත් හෙතෙම පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *