ඉදිරි මාස 4 සඳහා වෙන් කරන ලද විසර්ජන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට අනුව මෙම වසරේ සමස්ත වියදම රුපියල් කෝටි හතළිස් හත් දහස් නවසිය හතළිස් තුනකින් වැඩි වී තිබේ.

ඒ අනුව, මේ වසරේ සමස්ත වියදම රුපියල් බිලියන 3265කි.

මෙම විසර්ජන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද (අගෝ. 9) අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

විසර්ජන පනත අනුව වැඩි ම මුදල වෙන්කර ඇත්තේ, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයට ය. එම අමාත්‍යංශයට වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි හැත්තෑ තුන් දහස් හාරසිය හැට අටකට ආසන්න මුදලකි.

මෙම වසරට අදාළව පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ ඉදිරිපත් කරන ලද විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව සමස්ත වියදම වූයේ රුපියල් දෙලක්ෂ හැත්තෑ නව දහස් හයසිය හතළිස් හතර කෝටි හැට පන් ලක්ෂ පනස් අට දහසකි. සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට අනුව, සමස්ත වියදම රුපියල් තුන්ලක්ෂ විසිහත් දහස් පන්සිය අසූ හත් කෝටි හැට පන්ලක්ෂ පනස් අට දහසක් දක්වා වැඩි වී ඇත.

ඒ අනුව, ජනාධිපතිවරයා සඳහා වෙන් කර තිබෙන මුදල රුපියල් එක් දහස් තුන්සිය හතළිස් හතර කෝටි පනස් එක් ලක්ෂයක් වන අතර මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහා වෙන් කෙරෙන මුදල රුපියල් කෝටි හතළිස් හය දහස් හත්සිය විස්සකට අධික වේ.

රුපියල් කෝටි විසිහතර දහස් අටසිය හතකට ආසන්න මුදලක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට වෙන් කර තිබෙන අතර රුපියල් කෝටි නවසිය තිස් හතකට අධික මුදලක් වෙළෙඳ අමාත්‍යංශය වෙන් කර තිබේ. ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි තිස් දහස් හත්සිය දහයයකට අධික මුදලක් ද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි දහතුන් දහස් අටසිය පනස් හයකට අධික මුදලක් ද වෙන් කර තිබෙන අතර විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි දෙදහස් හත්සිය හැට හතකට ආසන්න ය.

අදාළ මුදල් වෙන් කර ඇත්තේ මෙසේ ය.

 • බුද්ධශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 7.2ක් (7,010,500,000)
 • මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 189.2ක් (189,210,189,000)
 • ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය – රුපියල් බිලියන 654.3ක් (654,314,275,000)
 • ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 21.1ක් (21,129,000,000)
 • අධිකරණ, බන්ධනාගාර හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 31.8ක් (31,825,370,000)
 • සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 248ක් (248,069,998,000)
 • විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 17.9ක් (17,926,000,000)
 • වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 9.3ක් (9,354,100,000)
 • ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 307.1ක් (307,108,400,000)
 • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 138.5 (138,560,485,000)
 • විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 27.6ක් (27,663,260,000)
 • සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 7.4ක් (7,417,800,000)
 • නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 25.2 (25,205,071,000)
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 200ක් (200,000,000,000)
 • රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 734.6ක් (734,674,000,000)
 • වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය – රුපියල් බිලියන 15.9ක් (15,922,000,000)
 • කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 5.2ක් (5,291,450,000)
 • ධීවර අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 2.8ක් ( 2,856,519,000)
 • පරිසර අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 1.6ක් (1,681,900,000)
 • වන ජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 7.5ක් (7,594,500,000)
 • ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 30.8ක් (30,862,884,000)
 • කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යංශය – රැපියල් බිලියන 116.3ක් (116,349,300,000)
 • වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 5.8ක් (5,808,775,000)
 • තාක්ෂණ අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 6.6ක් (6,634,840,000)
 • ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 4.2ක් (4,267,410,000)
 • මහජන ආරක්ෂන අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 112.8ක් (112,808,260,000)
 • කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 4.7ක් (4,712,000,000)
 • ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 6.4ක් (6,476,000,000)
 • වාර්මාර්ග අමාත්‍යංශය – රුපියල් බිලියන 73.3ක් (73,332,000,000)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *