මර්දනයට-හදිසි නීතියට-ත්‍රස්ත පනතට-පැහැර ගැනීම්වලට එරෙහිව හෙට හවස 3ට නුගේගොඩදී රැලියක් පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සැලසුම් කොට ඇත.

ඒ අනුව ස්ථාන 5කින් පෙළපාලි 5ක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධාන කොට ඇත.

දෙල්කද, කිරුලපොන, නාවල, පිටකෝට්ටේ සහ කොහුවල යන ස්ථානවලින් මෙම පෙළපාලි ආරම්භ වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *