අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය (අන්තරේ) අද කොළඹට පැමිණීමට නියමිතය.

ඒ දෙවන දිනටත් ජන අරගලයට සහය දීම සඳහාය.

අන්තරේ යනු මෙරට විශාලතම සහ සියළු විශ්වවිද්‍යාල එක්කල බල මණ්ඩලයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *