අද(16) දින පැය 3ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි වේ.

එම කාලසටහන පහතින් දැක්වේ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *