ජලය බෙදා හැරීමේ පද්ධතියේ අත්‍යාවශ්‍ය නවීකරණ කටයුතු නිසා අද(21) දින රාත්‍රී 10.00 සිට පැය 10 ක කාලයක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව කොළඹ 12,13,14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවත්, කොළඹ 01 සහ 11 ප්‍රදේශවලට එම කාල සීමාවේ දී අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සපයනු ඇති බවත් එම මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *