අද (19) දිනයේ විදුලි කප්පාදු කාලසටහන මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් නිකුත් කර තිබේ.

එමෙන්ම හෙට අනිද්දා දිනවල විදුලි කප්පාදුව කාලසීමා ද මෙහි අඩංගු ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *