ගාලු මුවදොර කිසිදු අනවසර ඉදි කිරීමක් අධිකරණයේ අවසරයකින් තොරව ලබන 10 වනදාට පෙර ඉවත් නොකරන බවට නීතිපතිවරයා විසින් අද අභියාචනාධිකරණයට සහතික වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *